Polityka firmy

Misją firmy NOVOL jest tworzenie, produkowanie i oferowanie klientom kompleksowych rozwiązań (technologia, materiały, szkolenia) dla lakiernictwa samochodowego, wymalowań przemysłowych, flooring`u (systemy posadzkowe); zaawansowanych materiałów do tworzenia struktur kompozytowych.

Misja ta realizowana jest poprzez politykę opartą o zasadę zrównoważonego trwałego rozwoju i uwzględniającą potrzeby partnerów: Klientów, dostawców, pracowników, społeczeństwa i właścicieli.

Naszym celem jest takie prowadzenie kontaktów z Klientami i oferowanie im jakości wyrobów i usług satysfakcjonującej w takim stopniu, aby Klienci raz mający kontakt z Novolem zawsze do firmy wracali. Spełnianie wymagań Klientów stanowi podstawę ich satysfakcji.

NOVOL pragnie utrzymywać partnerskie relacje z dostawcami korzystne zarówno dla naszych Klientów jak i dostawców.

NOVOL dba o bezpieczne warunki pracy i warunki rozwoju dla swoich pracowników. W trosce o społeczną integrację i możliwość samorealizacji w pracy osób z niepełnosprawnościami, zarówno fizycznymi jak i intelektualnymi, NOVOL tworzy dla nich odpowiednie warunki zatrudnienia
NOVOL dba o bezpieczeństwo osób odwiedzających Firmę.

Dążąc do zmniejszenia swojego wpływu na środowisko w celu jego ochrony NOVOL zarządza swoim oddziaływaniem na nie racjonalnie gospodarując zasobami między innymi poprzez minimalizację emisji, powtórne wykorzystanie materiałów, oraz zapobieganie zanieczyszczeniu środowiska z uwzględnieniem cyklu życia produktu.
W dążeniu do zmniejszania uciążliwości dla otaczającego środowiska, poprawy stanu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia swoich pracowników, a także społeczności lokalnej NOVOL aktywnie uczestniczy w realizacji międzynarodowego programu Odpowiedzialność i Troska.

Firma dąży w swojej działalności do wysokich standardów w zakresie etyki biznesu.

W celu zapewnienia ciągłości realizacji procesów biznesowych i ochrony danych (w tym danych osobowych) NOVOL zarządza bezpieczeństwem informacji.

NOVOL zobowiązuje się do spełniania odpowiednich wymagań: zarówno identyfikowanych wymagań Klientów, stron zainteresowanych, jak i wynikających z obowiązującego prawa dotyczącego m in. wyrobów, odpowiedzialności społecznej i warunków pracy oraz środowiska  a także innych mających zastosowanie wymagań.

Dla skutecznego działania oraz osiągania celów firmy ustalane są cele szczegółowe, które podlegają okresowym przeglądom.
System zarządzania firmą cechuje podejście procesowe a przyjęte w nim rozwiązania oparte na ocenie ryzyka zmierzają do minimalizacji wystąpienia zagrożeń i/lub ograniczenia ich skutków, a także do wykorzystania i maksymalizacji efektów pojawiających się szans. System zarządzania zawiera mechanizmy ciągłego doskonalenia oparte między innymi o  szeroko rozumiane audity wewnętrzne oraz właściwy nadzór właścicielski nad jednostkami grupy kapitałowej.

Polityka firmy NOVOL podlega okresowemu przeglądowi i aktualizacji.

Prezes Filip Nowakowski

Komorniki, dnia 6. grudnia 2016.

 

Strona stosuje pliki cookies. Korzystanie ze strony oznacza zgodę na wykorzystanie plików cookies zgodnie z Polityką cookies.